Zásady ochrany osobních údajů

 

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Provozovatelem internetových stránek https://eta.cz a správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost ETA a. s., IČ: 27544001, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „ETA“).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky: 

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem ETA osobní údaje zpracovává?
  • Jaké osobní údaje ETA zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
  • Odkud ETA získává osobní údaje?
  • Komu dále ETA osobní údaje předává?
  • Jak se dozvíte, že ETA zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Společnost ETA přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost ETA, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména s provozováním internetových stránek https://eta.cz.

Doručovací adresa: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín
E-mail: gdpr@eta.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách https://eta.cz.

2. Má společnost ETA pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, společnost ETA jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@eta.cz.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1   Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.

Společnost ETA je poskytovatelem služby Prodlužka záruky ETA. Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytování služby Prodlužka záruky ETA, potřebujeme zpravidla znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Více o zpracování osobních údajů v rámci služby Prodlužka záruky naleznete v Úplných pravidlech služby Prodlužka záruky ETA

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy uplatníte práva ze služby Prodlužka záruky ETA.

3.2   Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů a sdělíte nám Vaši e-mailovou adresu, budeme Vám zasílat obchodní sdělení. V takovém případě se na Vás můžeme obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou našich služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, můžeme zaslat obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru), které se týká našich služeb či našeho zboží. Můžeme Vám zaslat dotazník týkající se zboží značky ETA. Společnost ETA je výhradním dodavatelem výrobků značky ETA. Tyto výrobky považujeme za naše zboží.

K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti ETA nabídnout svým zákazníků další zboží a služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.
Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.

3.3   Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu nahráváme telefonické hovory v rámci zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu 6 měsíců a poté jsou likvidovány. Po stejnou dobu uchováváme také online chat komunikaci. Zákaznickou linku pro nás provozuje společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 499 73 053, která je majetkově propojenou společností.

3.4   Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

3.5   Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon.

3.6   Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více informací o zpracování cookies naleznete v Informacích o souborech cookies zde: https://www.eta.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookie/.

3.7  V případě, že na našich internetových stránkách uveřejníme pracovní nabídku a Vy o ni projevíte zájem, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i za účelem vyhodnocení Vašeho životopisu, případně za účelem kontaktování Vaší osoby pro potřeby pracovního pohovoru. 

3.8   V případě, že vlastníte výrobek značky ETA a uplatníte práva z odpovědnosti za vady u Vašeho prodejce, může být Vaše reklamace vyřizována společností ETA, a.s., které Váš prodejce předá Vaše osobní údaje i reklamovaný výrobek. ETA bude Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem vyřízení reklamace Vašeho výrobku. ETA může vyřízením Vaší reklamace pověřit svůj smluvní servis. V takovém případě budou Vaše osobní údaje předány tomuto servisu, se kterým má ETA uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

4. Jaké osobní údaje společnost ETA zpracovává?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme podrobnosti případné komunikace v případě uplatnění práv z Prodlužky záruky ETA, zákonných reklamací, zákaznické linky.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás při konkrétním účelu.

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1   Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas. 

5.2   V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost ETA uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. 

5.3   Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. 

5.4   V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to v případě, že nám sdělíte Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení.

6. Komu dále osobní údaje předáváme?

Společnost ETA pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost ETA předává osobní údaje:

6.1   poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;

6.2   některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.

6.3   Některým společnostem ve skupině HP TRONIC, např. společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (IČ: 49973053), a to z důvodu optimalizace podnikatelského uskupení (např. marketingové služby, právní služby, personální služby v případě zájmu o pracovní pozici).

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti ETA, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1   Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost ETA vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

9.2   Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností ETA byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3   Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost ETA údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti ETA převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4   Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost ETA, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5   Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech.

(a)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost ETA provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost ETA prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.

(b)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost ETA při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Informace pro uchazeče o zaměstnání

V případě, že se ucházíte o práci u společnosti ETA, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem obsazení pracovní pozice.

Potřebujeme posoudit relevantní informace (obsažené zejména ve Vašem životopisu a dále Vámi sdělené), abychom vyhodnotili, zda jste vhodným kandidátem na obsazení nabízené pracovní pozice.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je také společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, která pro společnost ETA vykonává personální služby.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby než bude uspokojivě obsazena pracovní pozice, o kterou se ucházíte. Následně Vámi poskytnuté údaje zlikvidujeme.

O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost ETA

Společnost ETA zpracovává dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující se společností ETA, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 

I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.

O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

14. Provozování značkových prodejen ETA

Upozorňujeme, že značkové prodejny ETA provozuje společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (IČ: 499 73 053). Na těchto prodejnách jsou instalovány kamery, a tudíž může dojít ke snímání podoby fyzické osoby kamerovým systémem. Více informací o provozu kamerového systému ve značkových prodejnách ETA najdete zde: https://www.eta.cz/shop/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-kamerovym-systemem/t-230/

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 18. 8. 2022.

 

V případě doplňujících dotazů se na nás můžete obrátit na výše uvedených kontaktech.
********