Bootstrap
1000 Kč k nákupu 1 000 Kč na další nákup
Ruleta 02/2024 Ruleta 02/2024

Blesková výměna ETA

Nemusíte řešit, co budete dělat 30 dní bez výrobku. Využijte možnost okamžité výměny Vašeho vadného výrobku za nový. V případě, že se Vám výrobek porouchá, Blesková výměna Vám zajistí, že ETA Vám dá okamžitě výrobek nový. 24 měsíců od zakoupení Bleskové výměny už žádné opravy a dlouhé dny bez výrobku!

• platí po celou dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku spolu se službou Blesková výměna
• místo opravy výrobek obratem vyměníme
• uplatnitelné u vad nevyloučených z podmínek poskytování služby Blesková výměna
• vztahuje se na výrobky, které jsou označeny volbou služby Blesková výměna při jejich koupi

Kolik zaplatíte?


Cena služby Blesková výměna se vztahuje k ceně výrobku před slevou, přičemž slevou je myšleno individuální snížení ceny výrobku zákazníkovi (uvedeno na dokladu o koupě).

Platnost ceníku od 15. 3. 2023.


PODMÍNKY SLUŽBY

Vadný výrobek zakoupený u nás Vám vyměníme za nový, případně Vám poskytneme jiné plnění v souladu s níže uvedeným podmínkami Bleskové výměny, a to okamžitě a bez čekání. Již nebudete muset trávit dlouhé dny bez vašeho výrobku.

Pokud se vám během 24 měsíců od převzetí výrobku zakoupeného v provozovnách prodávajícího, tedy v kamenných prodejnách ETA, nebo v e-shopu eta.cz spolu se službou Blesková výměna výrobek porouchá, obratem Vám ho vyměníme za nový (podle podmínek uvedených níže).

SLUŽBA BLESKOVÁ VÝMĚNA SE VZTAHUJE NA VYBRANÉ VÝROBKY, KTERÉ JSOU OZNAČENÉ VOLBOU TÉTO SLUŽBY PŘI JEJICH KOUPI. SLUŽBU BLESKOVÁ VÝMĚNA JE MOŽNÉ UPLATNIT U VAD A ZA PODMÍNEK SPECIFIKOVANÝCH NÍŽE. SLUŽBA BLESKOVÁ VÝMĚNA JE POSKYTOVANOU SLUŽBOU MIMO RÁMEC REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ. ZAKOUPENÍ TÉTO SLUŽBY ZÁKAZNÍKA NEZBAVUJE JEHO PRÁVA UPLATŇOVAT SI NÁROKY ZE ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKU V ŘÁDNÉM REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Službu Bleskové výměny (dále jen služba) poskytuje HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se sídlem Zlín, náměstí Práce 2523, PSČ 760 01, IČ: 49973053 (dále jen prodávající), nad rámec zákonných práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ke zboží v období do 24 měsíců od jeho zakoupení a ke kterému byla služba zakoupena.

Podmínky využití služby Blesková výměna:

1. Zakoupením služby má kupující nárok na zrychlené reklamační řízení formou:
a) Výměny za stejný výrobek: zákazník obdrží shodný výrobek, za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem na prodejně, ve které zákazník plnění služby Bleskové výměny uplatňuje,
b) Výměny za obdobný výrobek: v případě, že shodný výrobek nebude skladem na prodejně, v které zákazník plnění Bleskové výměny uplatnil, zákazník obdrží jiný výrobek shodných nebo lepších parametrů od stejného nebo jiného výrobce v hodnotě kupní ceny původního (vadného) výrobku, ke kterému byla služba Blesková výměna uplatněná.

2. Nárok na uplatnění služby prokáže kupující předložením prodejního dokladu, na kterém je uvedeno zakoupení služby. Jinak není možné službu uplatnit.

3. Službu lze uplatnit jen u zboží, u kterého se při převzetí k reklamaci projeví vada, která je důvodem reklamace. Reklamace musí být ze strany Prodávajícího uznána za oprávněnou jako u běžného reklamačního procesu. V případě že se při uplatnění reklamace vada neprojeví, nebo vznikne spor mezi prodejcem a kupujícím o oprávněnosti reklamace, službu nelze uplatnit a je zahájena běžná reklamace, dle reklamačního řádu prodejce. Kupující není tímto krácen na svých právech, které vyplývají ze zákonné záruky.

4. Služba se vztahuje pouze na vady zboží, na které se vztahuje právní úprava práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku. Službu tak není možné uplatnit:
a) u zboží, které je mechanicky poškozeno;
b) u zboží, které bylo poškozeno kupujícím, resp. u zboží, u kterého vadu způsobil kupující;
c) neodbornou manipulací kupujícího nebo třetí osoby s výrobkem nebo neoprávněným zásahem do výrobku kupujícím nebo třetí osobou, a to zvláště je-li vada způsobena v důsledku mechanického poškození výrobku, neodborné manipulace s výrobkem v rozporu s návodem na použití výrobku nebo jiné obdobné dokumentace k výrobku, neodborné instalace, zacházení a obsluhy, zanedbání řádné péče o výrobek, poškození výrobku počítačovým virem apod.;
d) na vady způsobené běžným opotřebením (např. snížení kapacity baterie způsobené používáním výrobku), vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny apod.)

5. Službu lze uplatnit jen v provozovnách prodávajícího. Aby bylo možné službu uplatnit, musí se vada projevit přímo na dané provozovně, kde je reklamace uplatněna. Pokud nedojde k projevení vady, službu není možné poskytnout. Poté může kupující využít běžného reklamačního procesu.

6. Uplatnění služby Blesková výměna prodávající uvede do reklamačního protokolu jako způsob vyřešení reklamace, tedy výměna za nový výrobek. Tento způsob řešení nahrazuje způsob řešení, který by se použil, kdyby Kupující tuto službu nezakoupil. Kupující nemůže uplatnit zároveň zákonný nárok (slevu z kupní ceny) a nárok, který mu vyplývá ze zakoupené služby. Pokud bude kupující požadovat některý ze zákonných nároků z vadného plnění, zaniká služba okamžité výměny zboží a tuto službu již nebude moci kupující využít.

7. Při uplatnění služby Blesková výměna je tímto služba spotřebována a její platnost se neprodlužuje na zboží nové.

8. V jakékoli fázi reklamačního řízení se kupující může rozhodnout požadovat zákonný nárok z vadného plnění a neuplatnit službu okamžité výměny zboží.

9. Zákazník bere na vědomí, že služba Blesková výměna může být poskytnuta pouze spotřebitelům – tzn. Fyzickým osobám (nepodnikatelům); v opačném případě jsou nároky ze služby vyplývající nevymahatelné.

Tyto podmínky služby Blesková výměna nabývají účinnosti dne 15. 3. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.