Bootstrap
Dárek ke každému Gratusu 2023

Pojištění prodloužené záruky


 

Základní informace o zpracování osobních údajů


Správcem osobních údajů je Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. je zpracovatelem. Osobní údaje klientů v poskytnutém rozsahu jsou zpracovávány z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům. Osobní údaje klientů jsou zpracovány ze strany správce pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění. Následně jsou osobní údaje zlikvidovány. Klient má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Archiv předchozích znění dodatků: