Informace o způsobu použití a údržbě výrobku

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,

 1. pokud vadu sám způsobil, např. tím, že

  • provedl neodbornou nebo nesprávnou montáž či instalaci věci

  • používal věc pro jiný účel, než ke kterému věc slouží nebo je určena

 2. Jedná-li se o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání, neboť se nejedná o vadu věc

 3. Pokud je vada způsobena živelnou událostí (např. bouře, záplavy, zemětřesení a podobně)

 4. Pokud byla věc použita pro profesionální, výdělečné či průmyslové účely (např. kávovar pro vaření kávy v restauračním zařízení, vysavač pro vysávání v domácnostech či provozovnách zákazníků Kupujícího – podnikatele a podobně) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada

 5. Pokud byla věc použita s jiným příslušenstvím, než které je určeno výrobcem

 6. Pokud byla věc nesprávně nebo nedostatečně udržována, např. nebyla věc řádně a pravidelně čištěna v souladu s návodem k obsluze a podobně.

 7. Pokud byla věc vystavena nepříznivým vnějším vlivům, případně do ní vnikly cizí předměty či tekutiny (včetně elektrolytu z baterií) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada.