Čisticí prostředek na trouby a mikrovlné trouby ETA PURITA 9956 90000

Kód produktu: ETA995690000
Novinka
Čisticí prostředek účinně odstraňuje mastnotu a připálené nečistoty. Ideální pro použití na sporáky, trouby, grily a kuchyňské obklady

Popis:

Čištění trouby zaručeně nepatří k oblíbeným domácím činnostem, ale čas od času se spálenými zbytky jídla a mastnotou bojuje každý z nás. Úklid si můžete z velké části usnadnit správně zvoleným prostředky.


Čisticí prostředek ETA Purita snadno a účinně odstraňuje mastnotu a připečené zbytky jídla z vnitřku trouby a zanechá ji čistou a připravenou na další pečení. Prostředek se díky rozprašovači nanáší jednoduše a vy tak budete mít plnou kontrolu nad dávkováním.


Čisticí prostředek ETA Purita vám pomůže i s čištěním mikrovlnných trub, sporáků, či kuchyňských obkladů. V létě jej využijete i k čištění připálenin a mastnoty z grilu. Prostředek je k čištěným povrchům šetrný, vy se tak nemusíte obávat žádných zaschlých skvrn.


Mastnota z vaření a smažení často ulpívá i na kuchyňských obkladech. Čisticí prostředek ETA Purita ze svislých ploch nestéká, můžete jej tak pohodlně na kachličky nanést a mastnotu smýt. Vaše kuchyň bude zase jako nová.


Otočný bezpečnostní uzávěr zajistí správné použití a objem 500 ml vám vystačí na několik úklidových řádění. ETA Purita je vyrobena v České republice.

Varování

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
 
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 
P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.


Technické parametry:

  • Použití vnitřní
  • Využití domácí spotřebiče
  • Využití domácnost

Ke stažení